Yeñi nişanım. Мой новый логотип

30 янв. 2022 г.


Çağatay (ərəb) yazısıyla kufi xətti ilə yığılmış türkcə tam adım. Mərkəzdə: qədim türk əlifbasınıñ “A” hərfi.

Полное имя по-тюркски чагатайским (или арабским, как пожелаете) письмом куфическим почерком. В центре: буква "А" из древнетюркского рунического алфавита.