Əmin Abid Gültəkin. İstiqlal (video)

28 мая 2019 г.


Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can,
Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!


Bizə milli öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin xitabından tanış olan bu misralar bakılı şair Əmin Abid Gültəkinin (1898-1938) "İstiqlal" şe'rindəndir. O bu şe'ri 1919-cu ildə Cümhuriyyətimizin 1-ci ildönümünə həsr etmişdi. Bu gün bu şe'rin 100 yaşı tamam olur.

Эти строки, знакомые всем, кто слышал радио-обращение нашего национального лидера Мамед-Эмина Расулзаде, принадлежат перу бакинского поэта Амина Абида Гюльтекина (1898-1938). Стихотворение, созданное в 1919 году, поэт посвятил первой годовщине Азербайджанской Республики. Сегодня этому произведению исполняется 100 лет.