Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri (Труды Мухаммеда Амина Расулзаде)

В этом (2010) году исполнилось 55 лет со дня смерти великого тюркского деятеля, основателя первой демократической республики (Азербайджанская Народная Республика) на всем Мусульманском и Тюркском Востоке – Мухаммада Амина Расулзаде. Нижеприведенная статья (на тюркском (азери) и русском языках) посвящается этому великому тюркскому патриоту, ученому, политическому деятелю.


  

Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!
M.Ə.Rəsulzadə

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ilin yanvar ayının 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Hələ inqlabdan əvvəl o Azərbaycan milli hərəkətinin əsas liderlərdən biri olur. İslamçılığın, Türkçülüyün və Müasirliyin birliyi haqqında fikir irəli sürür. Müsəlmanların Ümumrusiya qurultaylarından sonra M.Ə.Rəsulzadə türk və müsəlman xalqları arasında daha böyük nüfuza malik olur.

1918-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə Şərqdə ilk demokratik respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarıdıcılarından biri olur.

"Azərbaycan Cümhuriyyəti türk-milli-demokratik dövlətçiliyi zəminində milli-mədəni tə`yini müqəddaratın müasir özülünə əsaslanmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən cümhuriyyətimiz birinci türk dövlətidir" (M.Ə.Rəsulzadə, "Azərbaycan" qəzeti, №110, 28.V.1919).

1920-ci ildə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Şura höküməti tərəfindən qanlı ləğvindən sonra, M.Ə.Rəsulzadə bolşeviklər tərəfindən həbs olundu və Moskvaya gətirildi.

1922-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə Finlandiyaya mühacirət etdi.

Bir vaxt o Almaniyada, sonra isə Türkiyədə yaşadı.

M.Ə.Rəsulzadə 1955-ci ilin mart ayının 6-da Ankarada vəfat etdi, orada da torpağa tapşırıldı.
"Kəlimeyi-şəhadətdən" əvvəl deyilən axırıncı sözü - üç dəfə təkrarlanmış "Azərbaycan" idi...

Burada Mühəmməd Əmin Rəsulzadənin bə`zi əsər və məqalələrini göstərək. Bu əsərlər Azərbaycan alimləri tərəfindən öyrənilməli və ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Bu Azərbaycan xalqından uzun müddət gizlədilən böyük milli xəzinədir.

1. “Müxəmməs”, “Şərqi-Rus” qəzeti, №20, 1903
2. “Tənqidi-firqeyi e`tidaliyyun”, İran, 1910
3. “Səadəti-bəşər”, İran, 1911
4. “İran türkləri”, “Türk yurdu” jurnalı, №4, 1911
5. “Milli dirilik”, “Dirilik” jurnalı, 1914
6. “Cəmaət idarəsi”, 1917
7. “Bizə hansı hökümət faydalıdır?”, 1917
8. Məqalələr silsiləsi, “Açıq söz” qəzeti, №635, №657, №671, №673, 1918
9. “Rəbi-iştəbə” (“Səhvin düzəlməsi”), 1918
10. “Azərbaycan təşkilində müsavat”, 1920
11. “Əsrimizin Səyavuşu”, İstanbul, 1923
12. “Azərbaycan Respublikasının keçmişi, təşəkkülü və indiki vəziyyəti”, İstanbul, 1923
13. “İstiqlal məfkurəsi və gənclik”, İstanbul, 1925
14. “Rusiyada siyasi vəziyyət”, İstanbul, 1926
15. “Azərbaycan və istiqlaliyyəti”, Paris, 1930
16. “Qafqaz problemi ilə əlaqədar pantürkizm”, Paris, 1930
17. “Azərbaycan Respublikası haqqında bə`zi qeydlər”, Berlin, 1933
18. “Azərbaycan kültür gələnəkləri, Ankara, 1949
19. “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”, Ankara, 1950
20. “Çağdaş Azərbaycan tarixi”, Ankara, 1951
21. “Azərbaycan şairi Nizami”, Ankara, 1951


...Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra özünü doğma Bakı torpağında bastırılmasını vəsiyyət etmişdi.

O bilirdi ki, Azərbaycan azad olacaq. Və bu gün Azərbaycan müstəqildir. Lakin onun vəsiyyəti hələ də yerinə yetirilməyib.

Azərbaycan torpağı öz dahi oğlunu hələ də gözləyir. Gözləyir ki, həmişəlik onu qucağına alsın!


-----------------------------------------------------------

Однажды поднятое знамя никогда не опустится!
М.А.Расулзаде

Мухаммад Амин Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селении Новханы.
Еще до революции он становится ключевой фигурой Азербайджанского национального движения. Он же выдвигает идею объединения направлений Исламизма, Тюркизма и Модернизма. Символ этого единства – наш священный флаг, – и сегодня гордо развевается над нашей Родиной.

После Всероссийских съездов мусульман М.А.Расулзаде обретает еще больший авторитет среди тюркских и мусульманских народов.

В 1918 году М.А.Расулзаде становится одним из основателей первой на Востоке демократической республики - Азербайджанской Народной Республики.

Он писал:

"Азербайджанская Республика основана на тюркско-национально-демократической, национально-культурной базе современного самоопределения. С этой точки зрения наша республика первое тюркское государство" (М.А.Расулзаде, газета "Азербайджан", №110, 28.V.1919).

В 1920 году, после кровавой ликвидации Советами Азербайджанской Республики, М.А.Расулзаде был арестован большевиками и привезен в Москву.

В 1922 году М.А.Расулзаде удалось эмигрировать в Финляндию.

Некоторое время он жил в Германии, затем в Турции.

М.А.Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре, похоронен там же. Последним его словом перед произнесением "Кялимейи-шахадата" было трижды произнесенное: "Азербайджан"...

Здесь мы рассмотрим некоторые произведения и статьи Мухаммада Амина Расулзаде. Эти произведения должны быть изучены учеными Азербайджана и доведены до общественности. Это – огромная сокровищница, которую долгое время прятали от азербайджанского народа, чтобы наше национальное самосознание никогда не смогло пробудиться ото сна. Но сегодня наш народ нуждается в изучении и познании творческого наследия М.А.Расулзаде.

1. «Мухаммас», газета «Шарги-Рус», №20, 1903
2. «Тангиди-фиргэйи этидалиййун», Иран, 1910
3. «Счастье цивилизации», Иран, 1911
4. «Тюрки Ирана», журнал «Тюрк Юрду», №4, 1911
5. «Национальное возрождение», журнал «Возрождение», 1914
6. «Народное управление», 1917
7. «Какое правительство нам полезно?», 1917
8. Серия статей в газета «Ачыг сёз» (№635, №657, №671, №673, 1918)
9. «Рэби-Иштэбэ» («Исправление ошибки»), 1918
10. «Равенство в образовании Азербайджана», 1920
11. «Сэявуш нашего века», Стамбул, 1923
12. «Прошлое, развитие и нынешнее положение Азербайджанской Республики», Стамбул, 1923
13. «Осознание независимости и молодежь», Стамбул, 1925
14. «Политическое положение в России», Стамбул, 1926
15. «Азербайджан и его независимость», Париж, 1930
16. «Пантюркизм в связи с кавказской проблемой», Париж, 1930
17. «Некоторые заметки об Азербайджанской Республике», Берлин, 1933
18. “Azərbaycan kültür gələnəkləri, Анкара, 1949
19. “Современная Азербайджанская Литература”, Анкара, 1950
20. “Современная История Азербайджана”, Анкара, 1951
21. «Азербайджанский поэт Низами», Анкара, 1951


...Мухаммад Амин Расулзаде завещал перезахоронить его на родной бакинской земле после того, как Азербайджан вновь станет независимым.

Он знал, что Азербайджан будет свободным. И сегодня Азербайджан вновь независим.

Однако его завещание еще не исполнено. Азербайджанская земля все еще ждет своего великого сына…

Ждет, чтобы обнять его навечно!


В качестве послесловия к статье и в знак уважения к патриотизму великого тюркского лидера Азербайджана приведем его слова:

…Братья, всякая сила, вступившая на нашу землю без спроса, нам не друг, а враг… На нас наступает русская армия. Она хочет восстановить границы 1914 года. Вторгнувшись в наш край под предлогом того, что идет на помощь Анадолу (Анатолия, Турция), эта оккупационная армия больше не захочет покинуть здешние места. Для того, чтобы внести ясность в отношениях с Россией, нет необходимости принимать ультиматум об обязательной капитуляции правительства перед большевиками. Этот ультиматум мы с ненавистью отвергаем. (М.А.Расулзаде. 27 апреля 1920 г. последнее заседание Парламента Азербайджанской Демократической Республики)

Амир Эйваз